เว็บหางานชั้นนำ สมัครงาน
  ผู้หางาน  
  ผู้ประกอบการ  
 งาน   งานราชการ   งานรัฐวิสาหกิจ   งานสถาบันศึกษา   งาน Part Time      
  หน้าแรก| สมัครสมาชิก ฟรี! | ค้นหางาน| เข้าระบบ
รายละเอียดของงาน
  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส. )


 นิตกร
รายละเอียดของงาน :
คุณสมบัติ :

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักกฎหมาย โดยมีรายละเอียดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือกฎหมายจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
- มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 - 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
- ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยา เสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้นได้พ้นสภาพากรใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของทางราชการหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรงเลือดทุกชนิด โรงหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน ปริญญษตรี 9,600 บาท ปริญญาโท 12,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง สัญญาจ้างปีต่อปี หากส่วนงานประเมินผลการปฎับัติงานอยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเป็นพนักงาน ธนาคารจะพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เอกสารการสมัคร
- สำเนารายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบอนุญาให้เป็นทนายความที่ยังไม่หมดอายุ
- เอกสารรับรองประสบการณ์การทำงาน ที่ตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหาคัดเลือก กองบริหารอัตรากำลัง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กทม.10300 Tel.0 2280 0180 ต่อ 2458 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00-11.30 น. และเวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือส่งเอกสารการสมัครทาง E-mail: recruit@baac.or.th

จำนวนตำแหน่ง(อัตรา) : 1
ช่วงเงินเดือน : 9000 ถึง 9000 บาท
ประเภทการจ้างงาน : ลูกจ้างชั่วคราว
ประสบการณ์อย่างน้อย : ไม่ระบุ ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
เพศ : ทั้งชายและหญิง
อายุ : 18 ถึง 30
สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้ติดต่อ: กลุ่มงานสรรหาคัดเลือก กองบริหารอัตรากำลัง ฝ่ายทรัพ

Apply This Job Send To Friend Print this page Close


  ดูดวง| ตั้งชื่อ Copyright ©2549-2559 งาน ออนไลน์ จ็อบเอ็นเทอร์